Infraccions de caça

Infraccions de caça
  Fcc       Dimarts, 12 de Maig de 2020

LLEI 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

_______________________________________________________________________________________________________

A la disposició addicional primera, s’actualitzen les disposicions en matèria de caça:

1. Els imports de les multes regulades per la Llei de l’Estat 1/1970, del 4 d’abril, de caça, fixats pel Decret de l’Estat 506/1971, del 25 de març, s’actualitzen en l’àmbit territorial de Catalunya en els termes següents, amb el benentès que, si el benefici obtingut de resultes de la comissió de la infracció és superior a l’import que correspongui com a màxim, l’import de la multa s’ha d’incrementar fins a la quantia del benefici obtingut per l’infractor:

Infraccions molt greus, de 3.001 a 120.000 euros.

Infraccions greus, de 1.001 a 3.000 euros.

Infraccions menys greus, de 301 a 1.000 euros.

Infraccions lleus, de 60 a 300 euros.

2. Es faculta el titular del departament competent en matèria de caça perquè actualitzi per ordre la relació de les espècies que poden ésser objecte de caça a Catalunya.

3. Es faculta el titular del departament competent en matèria de caça perquè actualitzi per odre el barem de valoració d’exemplars d’espècies cinegètiques.”

_______________________________________________________________________________________________________

Us deixem una infografia amb alguns exemples de les infraccions:

_______________________________________________________________________________________________________

Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Comparteix-ho!

Patrocinadors