Mitja veda Temporada 2020 – 2021

Mitja veda Temporada 2020 – 2021
  Fcc       Dijous, 13 de Agost de 2020

Segons la RESOLUCIÓ ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya.

.

En l’article 2.3, referent a la mitja veda:

.

2.3.2 S’estableix com a dia hàbil per a la caça de les espècies tudó (Columba palumbus), estornell vulgar(Sturnus vulgaris) i garsa (Pica pica) a tot el territori de Catalunya el 16 d’agost de 2020.

.

2.3.3 S’estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla (Coturnix coturnix), tudó(Columba palumbus), colom roquer (Columba livia) incloses les varietats domèstiques i híbrids, garsa (Pica pica), estornell vulgar (Sturnus vulgaris) i guineu (Vulpes vulpes), els següents:

e) Les Terres de l’Ebre: Dies hàbils: dies 23 i 30 d’agost i 6 de setembre.

.

2.3.5 La caça de la tórtora (Streptopelia turtur) només es podrà realitzar fins a les 12 hores.

.

2.3.7 Amb caràcter general, es prohibeix la cacera de la tórtora (Streptopelia turtur) a menys de 200 metres de qualsevol element disposat per suplementar aigua o menjar i, en el cas de la caça des de llocs fixos, s’haurà d’establir una distància mínima de 50 metres entre els diferents llocs de cacera. Aquestes distàncies podran ser reduïdes, de manera justificada amb resolució expressa del director dels serveis territorials corresponent, en aquells terrenys en què per les seves característiques o per la seva densitat elevada de punts d’aigua natural o artificial aquesta disposició no pot ser aplicada tècnicament.

.

2.3.8 El nombre màxim de captures de tórtora (Streptopelia turtur) és de 5 exemplars per caçador/a i dia.

.

.

Dies i espècies:

DIAESPÈCIES
16 d’agost de 2020Tudó, estornell vulgar i garsa
23 i 30 d’agost de 2020
6 de setembre
Guatlla, tudó, colom roquer, garsa, estornell vulgar i guineu
23 i 30 d’agost de 2020
6 de setembre
Tórtora
(Fins les 12 hores, i un màxim de captures de 5 exemplars per caçador/a i dia)
Comparteix-ho!

Patrocinadors